KÄITUMISKOODEKS

Käesolev Käitumiskoodeks sätestab kindlad standardid, milliseid Future Industries OÜ (“Pitstop.Direct”, “meie”, “meid” või “meie”) ootab kõigilt Autoremondiettevõtetelt, kes kasutavad käesolevat veebisaiti ja selle kaudu osutatavaid teenuseid, nii veebisaidi ning Teenuse kasutamisel kui ka koostöös Kasutajatega.

Käitumiskoodeks on osa meie Tingimustest ja põhimõtetest ning teda tuleb vaadelda ühes nendega. Kõikidel käesolevas Käitumiskoodeksis kasutatavatel suure algustähega kirjutatud terminitel peavad olema neile terminitele Kasutustingimustes antud tähendused.

Meil registreerudes ja/või meie Teenust kasutades, nõustuvad Autoremondiettevõtted alljärgnevaga:

  • Esitama meile ja Kasutajatele enda remondiäri täpse kirjelduse, teabe äri omaniku ning Autoremondiettevõtte poolt pakutavate autoteenuste kohta;
  • Tagama, et Kasutajatele edastatavad Hinnapakkumised oleksid informatiivsed, täpsed, ammendavad ning mitte eksitavad;
  • Tagama vajalike ressursside, seadmete ja teadmiste olemasolu Hinnapakkumistes esitatavatele töödele;
  • Pakkuma Kasutajatele alati põhjalikku, professionaalset ning kliendile suunatud kogemust;
  • Tagama seal, kus see on võimalik, et kõik paigaldatavad autoosad ja komponendid oleksid uued ning kvaliteetsed;
  • Tagama, et mistahes vajalikke lisatöid ei tehtaks ilma Kasutaja-poolse eelneva loata;
  • Esitama Kasutajatele üksikasjaliku arve ja kviitungi kõigi tehtud tööde ning paigaldatud komponentide ja varuosade kohta;
  • Tagama Kasutajatega tekkinud mistahes vaidluste õiglase ja õigeaegse lahendamise;
  • Teavitama meid kõigist uutest klientidest ja uutest töödest, millised tekkisid läbi teenuse „Pitstop.direct” teenuse kaudu edastatud Hinnapakkumite tulemusena;
  • Tagama, et Te kaitsete ja kasutate Teile edastatud Kasutajaid puudutavat teavet üksnes kooskõlas isikuandmete kaitsealase seadusandluse sätete ning meie Kasutustingimustega.

Käesolevat Käitumiskoodeksit uuendati viimati 18. septembril 2020.aastal.